Tävlingsregler

Kungsängen tillämpar SGF:s tävlingsregler

PÅ KUNGSÄNGEN SPELAS TÄVLINGARNA UTIFRÅN: ”REGLER FÖR GOLF 2016, SPEL OCH TÄVLINGSHANDBOKEN 2016, SGF REGELKORT 2016 SAMT LOKALA REGLER SOM ÅTERFINNS PÅ HEMSIDAN SAMT PÅ INFORMATIONSTAVLOR VID KLUBBHUSET.”

SGF TÄVLINGSREGLER

Långsamt spel, enligt regel 6-7

Om inga förmildrande omständigheter föreligger kan en boll bli utsatt för tidtagning
om den: Ligger över det officiella tidsschemat och; när det gäller den andra
eller efterföljande bollar ligger mer än startintervallet efter framför-varande boll.
Om någon spelare, från den stund då tidtagningen påbörjas, överskrider 40 sek
för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses denne ha
brutit mot tävlingsregeln.
Det officiella tidsschemat fastställs av tävlingsledningen och skall publiceras på
tävlingens officiella anslagstavla.

Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Om en spelare överskrider tidsgränsen -Varning
Om en varnad spelare överskrider tidsgränsen -Ett slags plikt
Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen igen – Två slags plikt
Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen ytterligare en gång – Diskvalifikation

En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag bär med sig detta under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.

För sen ankomst

Spelare skall vara på plats och beredd att slå ut på sin starttid.

Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Förlust av det första hålet i matchspel eller två slags plikt på det första hålet i slagspel. Plikten för ankomst senare än fem minuter är diskvalifikation.

Persontransporthjälpmedel

Spelare skall gå hela tiden under ronden.

Plikt för brott mot tävlingsregeln:

Matchspel – Efter avslutande av det hål under vilket överträdelse upptäcktes, skall ställningen i matchen justeras genom avdrag av ett hål för varje hål under vilken överträdelse förekommit dock högst två hål per rond.

Slagspel – Två pliktslag för varje hål under vilket överträdelse skett – dock högst fyra slag per rond. Om överträdelsen skett mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

Matchspel och slagspel – Användande av varje form av otillåtet transportmedel skall avbrytas omedelbart så snart en överträdelse upptäcks.
I annat fall är spelaren diskvalificerad.

Persontransporthjälpmedel såsom golfbil, golfmoped, cykel eller motsvarande får
inte användas i tävling.

Rätt HCP vid tävling 2012

Enligt Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler 2012-2014 framgår under

kapitel 5.10 REGISTRERADE HANDICAPRONDER I GIT

att i villkoren för tävlingen kan en tävlingsledning bestämma att ett visst antal handicapronder måste finnas registrerade i GIT för att en spelare ska få delta i aktuell tävling.

För öppna* handicaptävlingar för spelare i handicapgrupp 2-5 rekommenderar vi att klubbarna inom SGDF i inbjudan till sin tävling tar med nedanstående

För att få pris i tävlingen fordras att minst fyra handicapronder är noterade under de senaste 12 månaderna. Annullerad rond enligt 10 %-regeln räknas.

Det är spelarens ansvar att bestämmelsen efterlevs. Före prisutdelningen bör tävlingsledningen kontrollera i GIT att pristagarna uppfyller kraven.

Rekommendationen gäller för såväl singelspel som parspel och lagspel.

SGDF rekommenderar att klubbarna även vid egna klubbtävlingar följer samma rekommendation som beskrivits ovan.

*Tävling till vilken även andra spelare/par/lag än medlemmar i arrangörsklubben kan anmäla sig.